azerbaycan vatandaslari nasil calisma izni alir

Azerbaycan Vatandaşlarına çalışma izni ve çalışma vizesi yapacak Yabancının Türkiye’de herhangi bir işyerinde çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin alması demektir. Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan Azerbaycan vatandaşları, diğer yabancı ülke vatandaşları gibi, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanununa dayanarak izin alacaklardır. Çalışma izin başvuruları,  yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  Azerbaycan vatandaşı yurtdışında ise Azerbaycan’daki Türk temsilciliklerine şahsen, Azerbaycan vatandaşı yurtiçinde ise iş yerinde bünyesinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önce online, daha sonra ise gerekli evrakı Bakanlığa göndermesiyle gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de en az 6 aylık ikamet izni ile ikamet eden Azerbaycan vatandaşları yurtiçinden başvuru yapabilirler.

Çalişma izni başvuruları ç.S.g.b’ ye çalışma vizesi başvuruları

Azerbaycan’dan Çalışma Vizesi Başvurusu

Azerbaycan’dan çalışma izni için ilk başvurular Azerbaycan’daki Türk temsilciliklerine yapılacaktır. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini veya görevlendirme yazısını temsilciliğe teslim edeceklerdir.

Çalışma izni başvurusunun kabul edilmesi durumunda Türk temsilciliği tarafından Azerbaycan vatandaşına bir referans numarası verilir. Azerbaycan vatandaşı verilen referans numarasını Türkiye’deki işverene gönderecektir. Referans numarasını alan işveren veya işveren vekili, PTT’den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunacaktır.

Türk temsilciliği ile yapılan izin başvurularında, başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırması gerekmektedir.

Dış temsilciliklerden yapılan başvurularda Azerbaycan vatandaşının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi zorunludur.

Yurt içinden Çalışma İzini Başvurusu

Yurt içinden Çalışma izni başvurusu yapacak Azerbaycan vatandaşı Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için ikamet izni almış ise en az bir yıllık eğitim süresini doldurduktan sonra izin için başvuru hakkı kazanmaktadır. Diğer ikamet izinlerinden biri ile kalan yabancı en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermeden yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren tarafından başvurular yurt içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilir. Azerbaycan vatandaşının ayrıca Türk dış temsilciliğine başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilmesi gereklidir.

Önemli: 6735 Sayılı Kanunda yer alan çalışma izni, 6458 sayılı kanunun ilgili hükmü gereğince, ikamet izni yerine geçmektedir. Dolayısıyla, çalışma izni bulunan yabancıların ikamet izni almalarına gerek yoktur.

Yabanci calisma izni gerekli belgeler nelerdir detayli anlattik

Yabancı Çalışma İzini Gerekli Belgeler:

Yabancı çalışma izni gerekli belgeleri sıralarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ekstra evrak isteme yetkisine sahip olduğunu hatırlatıp detaylıca bu belgelerden bahsedelim.

 1. Yabancı Azerbaycan’daki Türk temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösteren belgeyi sunmalıdır.
 2. Değeri Yabancı Yatırımlar ölçütlerinden birini karşılayan şirketlerde çalıştırılacak kilit personel statüsündeki Azerbaycan vatandaşının Türkiye’de yasal olarak bulunduğunun Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün onaylı örneği ibraz edilerek kanıtlanması durumunda çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir.
 3. Azeri vatandaşın kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.
 4. Pasaport fotokopisi (Pasaportun Latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılı olması halinde, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
 5. Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)
 6. Mesleki hizmetler çerçevesinde çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ilave olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 7. Yurt içinden yapılacak başvurularda, Türkiye’de öğrenim amaçlı oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni fotokopisi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 8. 1 adet Biyometrik özellikli fotoğraf

İlk Başvuruda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler;

 • Azerbaycan Vatandaşı Çalışma izni müracaat dilekçesi istenmektedir. Ayrıca dilekçe elektronik başvuru sırasında taratılacak ve işveren tarafından kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilecektir.
 • Azeri personel müracaat formu. Bu form elektronik ortamda doldurulduktan sonra, çıktısı alınacak daha sonra işveren ve yabancı tarafından imzalanıp posta ile bir nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • İşverenin iş yerine ait Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • İş yerinin son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge de elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • İş yeri Değerli Yabancı Yatırımlar kapsamında ise, böyle olduğunu kanıtlayıcı dokümanlar (Bu dokümanlar online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirilecek kuruluşların işi yüklendiklerini belirten belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk Vatandaşı istihdam edildiğini ispata dair maaş bordrosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Azeri personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı yapan kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası

calisma izninin reddelimesi

Çalışma İzninin Reddedilmesi

Azerbaycan Vatandaşlarına çalışma izni ve çalışma vizesi verilmesi ya da uzatılması çalışma izninin reddedilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek karar ile olmaktadır. Alınan karara yabancının itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itirazlar iznin reddedilmesinin yabancıya tebliğinden sonra en fazla otuz gün içinde olmalıdır. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu sebeple İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Reddedilmelere ilişkin itirazlar için idari yargı yolu da bulunmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşları İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Azerbaycan Vatandaşları için çalışma izni uzatma başvurusu Azeri vatandaş veya işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacaktır. Bu başvuru şu şekilde olacaktır;

 1. Çalışma izni uzatma başvuruları ilk olarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bu başvurudan sonra sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni uzatma başvurusunun geçerli olabilmesi için, internet ortamında alınan barkotlu başvuru formu çıktısının Azerbaycan vatandaşı ve Türk işveren tarafından imzalanarak, istenilen diğer belgelerle birlikte, internet üzerinden, onay tarihini takip eden 6 işgünü içinde, şahsen veya posta ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecektir.
 2. Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum 60 günlük süre içerisinde yapılmalıdır. Ancak bu 60 günlük sürenin dolması halinde çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilir.
 3. Bir yıllık yasal çalışma izin süresinden sonra, yabancının aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla, mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan veya toplam sekiz senelik yasal çalışması olan Azerbaycan vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda Yabancıdan İstenen Belgeler

 • Pasaport fotokopisi, bu belge elektronik başvuru esnasında internet üzerinden gönderilecektir.
 • Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı istenmektedir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni
 • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 36. maddesine dayalı olarak alması gereken geçici üyelik belgesi verilecektir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşverenden İstenen Belgeler

 • Azeri vatandaşın imzalı çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi
 • Azeri personel başvuru formu, elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp bir nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde, taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 • Azeri personel ve personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi
 • Azeri personeli bünyesinde istihdam eden kurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılan kişinin başvuruyu yapan işyerinde çalıştığını gösterir belge
Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

Azerbaycan Vatandaşlarına çalışma izni başvuruları nasıl sonuçlandırılmaktadır sorusunun cevabı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı ilgili işverene e-posta yoluyla gönderilmektedir. Azerbaycan’dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, Azeri vatandaşın, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Dış temsilcilikçe Azeri vatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında yabancı Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmayacaktır. Düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine gönderilecektir.

yabanci calisma izni harc ucretleri

Çalışma İzni Harç Ücreti

Azerbaycan Vatandaşlarına çalışma izni ve çalışma vizesi talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca olumlu bulunması halinde verilecek izin süresine göre çalışma izni harç ücreti yatırılacaktır. Harç tutarları, her yıl yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Çalışma izni harç ücreti ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin ve uzatma başvurularında, talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı  ve değerli kâğıt bedeli ayrı ayrı yatırılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan yabancıya harç miktarlarını belirten mesaj gelmeden ödeme yapılmayacaktır.

Harç ve değerli kâğıt bedelleri yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sitesinde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılacaktır. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden ÇSGB tarafından görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) ÇSGB’ye ayrıca makbuz gönderilmesine gerek yoktur.

Yurtdışından yapılan müracaatlarda çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli çalışma vizesi alınırken Azeri vatandaş tarafından Azerbaycan’daki ilgili Türk temsilciliğe yatırılacaktır.

Azerbaycan Vatandaşlarına Çalışma İzni ve Çalışma Vizesi

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir