Kazakistan Vatandaşı çalışma izni nasıl alır

Kazakistan vatandaşı çalışma izni yurtiçi başvurusunda bulunabilmesi için Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine sahip olması gereklidir. Çalışma izni başvurusunda bulunulacak yabancının Türkiye’de ikamet izni yoksa çalışma izni başvurusu için uyruğunda bulunduğu ya da sürekli ikamet ettiği 3. Ülkede bulunan Türk dış temsilciliği aracılığıyla da başvuruda bulunabilir.

Kazakistan vatandaşı çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23.maddesine istinaden yabancıya ve yabancı çalıştıran işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Bir işveren yanında çalışma izni almadan çalıştırdığı yabancıya 2.400 Türk Lirası, kaçak olarak yabancı çalıştıran işverene ise her yabancı için 6.000 Türk Lirası para cezası kesilmektedir. Yabancının profesyonel meslek sahibi olup da bağımsız çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, 4.800 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, kaçak olarak çalışan yabancılar İç İşleri Bakanlığı’na bildirilerek Türkiye’den sınır dışı edilmektedirler.

Yabancı çalışma İzni başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan Kazak vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen “Çalışma Meşruhatla Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

Çalışma izni başvurusu yurt dışındaki Türk temsilcilikleri aracılığı ile yapılmış ve olumlu sonuçlanmış ise 16 haneli referans numarası verilmektedir. Bu referans numarası ile işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılmaktadır.

Kazakistan vatandaşı çalışma izini bazı özel başlıklar altında bulunmaktadır. Bunlar aşağıda ki gibidir;

 1. Bağımsız çalışma izni
 2. Süresiz çalışma izni
 3. Çalışma izni muafiyeti
 4. Çalışma Bakanlığından alınacak izin
 5. Uzun dönem çalışma izni
 6. Turkuaz kart

Kazakistan’dan Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılmalı?

Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelmek isteyen Kazak vatandaşlarının öncelikle, bir işveren ile anlaşması gerekmektedir. Daha sonra yabancı ve işveren tarafından aralarında imzaladıkları iş sözleşmesini Türk temsilciliklerine sunarak çalışma izni istediğini beyan etmelidir.

Türk temsilciliği tarafından çalışma izni isteği kabul gören yabancıya Türk Temsilciliği tarafından 16 haneli bir referans numarası verilecektir. Kazakistanlı yabancı bu referans numarasını Türkiye’deki işverene gönderecektir.

Referans numarasını öğrenen işveren PTT’den e-devlet şifresi alarak referans numarasını sisteme girerek çalışma izni başvurusunu başlatacaktır.

Kazakistan vatandaşı çalışma izni başvurusunu Türk temsilciliği aracılığı ile yapan yabancı Türk Temsilciliğinden aldığı referans numarasını işverene ulaştırdıktan sonra işveren en geç 10 işgünü içinde elektronik çalışma izin başvurusunu başlatmalı ve aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Çalışma Bakanlığı’na göndermelidir.

Kazakistan vatandaşının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Yabancını yurt dışından yaptığı çalışma izni başvurusuna istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye giriş yapmalıdır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

Türkiye’den Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Türkiye’de herhangi bir ikamet izni ile kalan Kazakistan vatandaşı çalışmaya karar verdiyse bunun için izin almalıdır. Yurt içinden çalışma izinleri için yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Yurt içi başvurularında yabancı Türkiye’de en az altı aylık ikamet izni olmalıdır. Ancak bu izinden sonra çalışma izni talebinde bulunabilir. Fakat bu altı aylık ikamet izni öğrenci ikamet izinlerinden lisans ve ön lisans kategorileri için sayılmamaktadır. Çünkü yabancı ön lisans ve lisans öğrencisi ise çalışma izni alabilmek için en az bir yıllık bir ikamet süresini doldurmalıdır.

Elektronik ortamdan online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin en geç 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmesi gereklidir.

Kazakistan Vatandaşı Çalışma izni türleri

İş gücü kanununun içinde birçok başlık yer almaktadır. Yabancılar içinde en çok tercih edilen çalışma izinleri şöyledir;

 • Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznidir.
 • Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznidir.
 • TurkuazKart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir.
 • Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancı için işvereni tarafından alınan izin belgesi

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi

Çalışma izni başvurusu 6735 sayılı uluslararası işgücü politikasının şartlarına göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeyi Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Yurt dışından yapılan izin başvurularını Türk temsilcilikleri Çalışma Bakanlığına iletir ve son kararı Bakanlık verir. Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerek gördüğü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini de dikkate almaktadır.

Bakanlığın belirlediği şartlara göre yapılan izin başvurularının değerlendirilmesi, yabancının Bakanlığa sunduğu bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Ancak başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması durumunda yabancının başvurusu bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren zaruri bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir.

Kazakistan Vatandaşı Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Çalışma izni başvurusu yapan  Kazakistanlı yabancının dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu hususlardan herhangi birini taşıdığı anlaşılan yabancının çalışma izni reddedilir ve çalışma izni almış olsa dahi iptal edilir. Bu hususlar şöyledir;

 • Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan başvurular
 • Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan çalışma izni başvuruları
 • İş yerinin yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesinin yeterli görülmemesi
 • Türk vatandaşlarının çalışabileceği bir meslek dalı için yapılan başvurular
 • Başvuruda bulunduğu iş ya da meslek dalı için yabancının gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığının anlaşılması
 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan yabancı
 • Bakanlığın tanıdığı Kanuni süre içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir.

Çalışma izni başvurusunun reddine İdari itiraz ve yargı yolu

Çalışma izni veya çalışma izni başvurusu ret alan Kazakistanlı yabancıya karar ve düzenlenen belgeler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tebliğ eline geçen yabancı ya da işveren Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara itirazını en geç otuz gün içinde yapmalıdır.

Yabancının itirazının da reddedilmesi halinde idari yargı yoluna da başvurulabilir.

Kazakistan Vatandaşı Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Kazakistan vatandaşı çalıştıran işverenler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu göre sigorta ettirmelidir. Yine çalıştırılan yabancının çalışma durumunun sona ermesi halinde en geç on beş gün içinde Bakanlığa bilgi verilmelidir. Sigortasız işçi çalıştırmak cezai yaptırımlara neden olmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenmektedir. Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit edilmeleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığa yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır. Bu uygulama sonucunda verilen idari para cezaları, tebliğden itibaren bir ay içinde ödenmelidir.

Kazakistan Vatandaşı Çalışma İzni Harcı

Kazakistan Vatandaşına verilecek çalışma izin belgeleri ve süre uzatımları 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı olarak alınmaktadır.

Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması veya basılı damga konulması suretiyle alınır. Ödeme Pasaport, ikamet izni ve tasdik harçları peşin olarak alınmaktadır.

Çalışma izin belgesi harçlarını tespit etmeye, karşılıklılık ilkesi göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

Kazakistan Vatandaşları 1017,80 TL. Vergi ücreti ve ikamet kimlik kartı ücreti öderler. Çalışma ve ikamet izni harç bedeli sayfamıza bakarak daha detaylı ödenecek ücretler konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kazakistan Vatandaşı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı ya da işvereni tarafından doğrudan Çalışma Bakanlığına yapılır. Yabancı aldığı iznin uzatma başvurusunu iznin bitmesine iki ay kala yapmalıdır. Ancak bu süreyi doldurup geçiren yabancı çalışma izninin uzatılması için en geç on beş gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan şartlara tabidir. Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir. Çalışma izni uzatma başvurusun da bulunan Kazakistan Vatandaşı, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırk beş günü geçirmemek şartı ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki yabancının çalışması kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu yaban Rus vatandaşının bilgileri elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Kazakistan Vatandaşı Çalışma İzni

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir