Iran vatandaslari icin calisma izni basvurusu

İran Vatandaşları çalışma izni belgelerini diğer yabancı ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı İş Gücü Kanununda ki şartlara göre izin almalıdırlar. İran Vatandaşları çalışma izni belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olup aynı zamanda oturma izni yerine de geçebilmektedir. Yani çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Çalışma izni başvurusu yapmak isteyen İranlı yabancı yurt dışında ise bu başvuruyu şahsen kendisi yurt dışında ki Türk temsilciliklerine yapmalıdır. Yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancı Türkiye’de yasal bir ikamet izni ile en az altı ay kalmış olması zorunludur.

İranlı yabancıyı Türkiye’de ki işyerinde çalıştırmak isteyen Türk işveren çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önce online, daha sonra da istenilen evrakları Bakanlığa gönderecektir.

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARINDA KARAR VERME YETKİSİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA (Ç.S.G.B) AİTTİR

İran’ dan Çalışma Vizesi Başvurusu 

İran’dan çalışma vizesi başvurusu yapmak isteyen İran vatandaşlarının öncelikle, çalışmak istediği bir iş yeri ile anlaşması gerekmektedir. Daha sonra İranlı yabancı ve işveren tarafından aralarında imzaladıkları iş sözleşmesini Türk temsilciliklerine (Konsolosluğuna, Büyükelçiliğine) sunarak çalışma izni istediğini beyan etmelidir.

Türk temsilciliği tarafından çalışma izni isteği kabul gören İran vatandaşına temsilcilik tarafından 16 haneli bir referans numarası verilecektir. İranlı yabancı bu referans numarasını Türkiye’deki işverene göndermelidir.

Referans numarasını öğrenen işveren PTT’den e-devlet şifresi alarak referans numarasını sisteme girerek çalışma izni başvurusunu başlatacaktır.

Çalışma izni başvurusunu Türk temsilciliği aracılığı ile yapan İranlı yabancı temsilcilikten aldığı referans numarasını işverene ulaştırdıktan sonra işveren en geç 10 işgünü içinde elektronik çalışma izin başvurusunu başlatmalı ve aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndermelidir.

İran vatandaşının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Yabancını yurt dışından yaptığı çalışma izni başvurusuna istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye giriş yapmak zorundadır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

Yurtiçinden İran Vatandaşları Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye’de yasal olan herhangi bir ikamet izni ile kalan İran vatandaşı çalışmaya karar verdiyse bunun için izin almalıdır. Yurtiçinden İran Vatandaşları çalışma izni başvurusu yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Yurt içi başvurularında İranlı yabancı Türkiye’de en az altı aydır ikamet ediyor olmalı. Ancak bu süreden sonra çalışma izni talebinde bulunabilir. Fakat bu altı aylık ikamet izni öğrenci ikamet izinlerinden lisans ve ön lisans kategorileri için sayılmamaktadır. Çünkü İranlı yabancı ön lisans ve lisans öğrencisi ise en az bir yıllık bir ikamet süresini doldurmalıdır.

Elektronik ortamdan online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin en geç 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etmelidir.

Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

İran Vatandaşları çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesi 6735 sayılı uluslararası işgücü politikasının şartlarına göredir. Bu değerlendirmeyi Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Yurt dışından yapılan izin başvurularını Türk temsilcilikleri

Bakanlığa iletir ve son kararı Bakanlık verir. İran Vatandaşları çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerek gördüğü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerini de dikkate almaktadır.

Bakanlık çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda belirlemektedir.

Bakanlığın belirlediği usullere göre yapılan izin başvurularının değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Ancak başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması durumunda bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren zaruri bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir. 

Yabancı Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Çalışma izni başvuru yaparken İranlı yabancının dikkat etmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu hususlardan herhangi birini taşıdığı anlaşılan yabancının çalışma izni reddedilir ve çalışma izni almış olsa dahi iptal edilir. Bu hususlar şöyledir;

 • Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan başvurular
 • Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan çalışma izni başvuruları
 • İş yerinin yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesinin yeterli görülmemesi
 • Türk vatandaşlarının çalışabileceği bir meslek dalı için yapılan başvurular
 • Başvuruda bulunduğu iş ya da meslek dalı için yabancının gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığının anlaşılması
 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan yabancı
 • Bakanlığın tanıdığı Kanuni süre içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir. 

Çalışma İzni Başvurusunun Reddine İdari İtiraz ve Yargı Yolu

Çalışma izni veya çalışma izni başvurusu ret alan İranlı yabancıya karar ve düzenlenen belgeler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tebliğ eline geçen yabancı ya da işveren Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara itirazını en geç otuz gün içinde yapmalıdır.

İranlı yabancının itirazının da reddedilmesi halinde idari yargı yoluna da başvurulabilir.

calisma izni icin sgk kaydi

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

İranlı vatandaşı çalıştıran işverenler sosyal güvenlik yükümlülüğü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu göre olmalıdır. Yine çalıştıran yabancının çalışma durumunun sona ermesi halinde en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Sigortasız işçi çalıştırmak cezai yaptırımlara neden olmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenmektedir. Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit edilmeleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığa yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır. Bu uygulama sonucunda verilen idari para cezaları, tebliğden itibaren bir ay içinde ödenmelidir.

Çalışma İzni Türleri

Çalışma izni türleri İran vatandaşlarına ve diğer yabancılara da ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli olacak şekilde verilmektedir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan İranlı yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak İran vatandaşları çalışma izni başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

 • Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
 • Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi yabancı
 • Süresiz çalışma izni
 • Bağımsız çalışma izni
 • Turkuaz Kartı olan yabancılar
 • Türkiye’de ki bir işveren ile iş veya hizmet sözleşmesi olan yabancı

Ancak bu çalışma izinlerinde istenilen bilgi, donanım ve belgelerin farklılık gösterdiği unutulmamalıdır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

İran Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Uzatır?

İran Vatandaşları çalışma iznini nasıl uzatır? Diye sorduğunuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından İranlı yabancıya verilmiş olan çalışma izninin çalışma izninin bittiği tarihten en geç iki ay geriden sayılarak başvuruda bulunulmalıdır. Yani yabancı izninin bitimine iki ay kala uzatma başvurusu için gerekli işlemleri başlatmalıdır. Uzatma başvurusu ilk başvuruda yapılan online başvuru ile başlatılacaktır.

Uzatma başvurularında bir önemli hususta İranlı yabancının aynı iş yerinde ve pozisyonda çalıyor olmasıdır. Yabancı başka bir iş yerinde çalışacak ise yeniden çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Bu yüzden farklı iş yerinde çalışacak yabancı uzatma başvurusu değil yeniden çalışma izni başvurusu yapacaktır.

Uzatmalar İranlı çalışan ve işvereni tarafından online yapıldıktan sonra iki tarafında imzaladığı başvuru formu en geç altı iş günü içinde ÇSGB şahsen ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Zamanın da teslim edilmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu sebeple uzatma başvuru tarihleri dikkatli takip edilmelidir.

İran Vatandaşları Çalışma İzni Başvurusu

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir