misir-vatandaslari-turkiye-de-calisma-izni-basvuru

Mısır vatandaşları çalışma izni Türkiye’de6735 sayılı İş Gücü Kanununda istenilen şartlara göre verilmektedir. İş gücü kanununa dayanarak alınan izinler çalışma izin belgesi özelliği taşımaktadır.

Mısır Vatandaşları çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Yurt içinden veya yurt dışından yapılan bütün başvuruların son karar mercii Çalışma Bakanlığıdır.

Mısır Vatandaşları Çalışma izni talebini yurt dışında ki Türk Büyükelçiliklerine kendisi yapabilmektedir. Mısırlı yabancıyı  çalıştırmak isteyen Türk işvereni tarafından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önce online, daha sonra ise gerekli evrakı Çalışma Bakanlığına göndermesiyle gerçekleştirilmektedir.

Ancak yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancının Türkiye’de en az altı aylık yasal bir ikamet izninin olması zorunludur.

Yabancı vatandaşları tarafından en çok tercih edilen çalışma izinleri aşağıdaki gibidir;

 • Bağımsız çalışma izni: Yabancı vatandaşına Türkiye’de kendi adına ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznidir.
 • Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznidir.
 • TurkuazKart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir.
 • Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancı için işvereni tarafından alınan izin belgesi

Mısır Vatandaşları Çalışma Vizesi 

Türkiye’de çalışmak isteyen Mısır vatandaşı bu başvuruyu Mısır da bulunan Türk Büyükelçiliklerine yapacaktır. Mısır Vatandaşları çalışma vizesi başvurusu için ilk olarak Türkiye’de çalışabileceği bir iş yeri ile anlaşması gereklidir.  Yapılan bu anlaşmanın yani yabancı ve işvereni arasında imzalanan iş sözleşmesini Türk temsilciliklerine sunarak Mısır Vatandaşları çalışma vizesi talebinde bulunabileceklerdir.

Türk temsilciliği tarafından çalışma vizesi başvurusu kabul gören Mısır vatandaşına 16 haneli bir referans numarası verilecektir. Daha sonra Mısırlı yabancı verilen referans numarasını Türkiye’de anlaşma sağladığı işverenine iletecektir.

Referans numarasını öğrenen işveren Türk temsilciğine yapılan çalışma vizesi başvurusu takip eden en geç 10 iş günü içinde internet üzerinden başvuruyu başlatmalıdır. Mısır Vatandaşı Çalışma vizesi başvurusu işverenin referans numarasını PTT’den alacağı e-devlet şifresi ile sisteme girerek çalışma izni başvurusunu başlatmış olacaktır. Yine internet üzerinden başlatılan başvurunun ardından en geç 10 iş günü içinde talep edilen evraklar Çalışma Bakanlığına gönderilmelidir.

Mısırlı yabancının  başvuruyu Türk temsilciliği aracılığıyla yapması nedeniyle yabancının ve işverenin ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca Çalışma Bakanlığına gönderilecektir.

Çalışma izni alabilen yabancı çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmelidir. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen Mısırlı yabancının çalışma izni Bakanlık tarafından iptal edilmektedir.

MISIR VATANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA VİZESİ

Yurtiçinden Çalışma İzin Başvuru Makamı

Mısır Vatandaşları çalışma izni başvurusunu ön lisans ve lisans öğrenimi görmek için aldığı ikamet izni hariç tutularak başka türden alacağı en az altı aylık yasal ikamet izni olmalıdır. Yurt içinden yapılacak izin başvuruları doğrudan Çalışma Bakanlığına yapılacaktır.

Ön lisans ve lisans öğrencisi olan yabancının en az bir yıllık bir ikamet süresini doldurması şartıyla çalışma izni başvuru hakkı kazandığı için bu ikamet ile kalan Mısırlı yabancı süreyi beklemekle yükümlüdür.

Çalışma izni başvurusu ilk olarak elektronik ortamdan online olarak yapılacaktır. Bu başvurudan sonra yabancının çıktısını alacağı başvuru formu imzalanacak ve en geç 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecektir.

Çalışma İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi

Mısır Vatandaşları Çalışma izni başvurusunu değerlendirmesini ve diğer Yabancılarında olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmaktadır. Yurt dışından yapılan başvuruları Türk temsilcilikleri Bakanlığa iletir ve son kararı yine Çalışma Bakanlığı vermektedir. Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Çalışma Bakanlığı çalışma izni başvurusunun değerlendirme  kriterlerini Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda vermektedir.

Bakanlığın belirlediği usullere göre yapılan izin başvurularının değerlendirilmesi, istenilen bilgi ve belgelerin tam olması şartıyla otuz gün içinde tamamlanır.

Fakat başvuru sırasında yabancının eksik bilgi veya belgelerinin olması halinde yabancının bu eksiklikleri tamamlamasına kadar izin başvurunun değerlendirilmesi Bakanlık tarafından ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren zaruri bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda zaruri bir sebep olmadan eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir.

Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi 

Mısır Vatandaşları Çalışma izni başvurusu yaparken Mısırlı yabancının aşağıdaki durumlardan birini taşıdığı yetkili makamlarca tespit edilmesi durumunda izin başvurusu Çalışma Bakanlığı tarafından kabul görmez. Bu durumlar şöyledir;

 • Uluslararası işgücü politikasının şartlarına uygun olmayan başvurular
 • Yabancının sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuruda bulunması
 • İşverenin yabancı istihdam edilmesine ilişkin talebinin yeterli görülmemesi
 • Yabancı vatandaşın sadece Türk vatandaşlarının çalışabileceği bir meslek dalı için başvuruda bulunması
 • Başvuruda bulunduğu iş ya da meslek dalı için yabancının gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığının anlaşılması
 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan yabancı
 • Bakanlığın tanıdığı Kanuni süre içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Mısır vatandaşını çalıştıran işverenler çalıştırılacak yabancıyı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu göre sigorta olarak çalıştırmak zorundadırlar. Yine çalıştırılacak yabancının iş akdinin sona ermesi durumunda bu durumu en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek ile yükümlüdür. Aksi halde sigortasız işçi çalıştırmak cezai yaptırımlara sebebiyet vermektedir.

Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenmektedir. İşverenlerin kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmeleri hâlinde, bu durum Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığa yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır. Bu uygulama sonucunda verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenmelidir.

Mısır Vatandaşları Çalışma Ön İzin

Mısır Vatandaşları çalışma ön izini sağlık ya da eğitim hizmetlerinden biri için ilgili Bakanlıklardan alması gerenken izin türüdür. Bu ilgili Bakanlıklar sağlık sektörü için Sağlık Bakanlığından, eğitim alanında ise Milli Eğitim Bakanlığından alınacaktır. Alınacak ön izinlerin sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına adı geçen diğer bakanlıklar tarafından gönderilecektir.

Ön izin alarak çalışmaya başlayan Mısırlı Vatandaşları çalışma izni gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancı kategorisine katılarak reddedilemez.

Yükseköğretim Kanununa göre çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun vereceği ön izne dayanarak Bakanlıkça verilmektedir.

Yine araştırma ve geliştirme personeli olarak çalıştırılacak olan yabancının çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilir.

Mısır Vatandaşları Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabidir.

Mısır Vatandaşları Çalışma İzni Nasıl Alır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir