turistik-ikamet-izni-nasil-yapilir

Turistik ikamet izni nedir sorusunun cevabı Türkiye’de vize muafiyeti veya vize süresini aşacak şekilde kalmak isteyen yabancı uyruklu kişilere düzenlenen bir ikamet izni türüdür. Vize süresinden daha uzun konaklamak isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni türlerinden hangisini seçecekleri şartlarına uygun olan izin türü hangisi ise o ikamet türünü seçmelidir.

Vize süresi veya vize muafiyeti süresini aşacak şekilde konaklamak isteyenlerin kısa süreli turistik ikamet iznine başvuru yaparken Türkiye’de kalış sebeplerini ifade etmeleri ve belgelemeleri gerekmektedir. Diğer ikamet türlerinden (aile birleşimi, öğrenim izni, insan ticaret mağduru, uzun süreli ikamet) faydalanması mümkün olmayan yabancı kişilerin, aşağıdaki gerekçelerden bir tanesine sahip olması halinde Kısa dönem turistik İkamet iznine başvurmalıdır.

6458 no’lu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32 ile 33. Maddesi kısa dönem turistik ikamet izni şartlarını düzenlemektedir.

Türkiye’de Taşınmazı Olan Yabancılar;

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular turistik ikamet izini talebi yapmaları durumunda taşınmazın konut olması ve ikamet etme nedeni ile kullanımı zorunludur. Aynı zamanda aile üyelerinin ilgili konut üstünde paylı ya da elbirliği ile mülkiyet haklarının olması durumunda aile üyeleri de bu bağlamda ikamet izni başvurusu yapabilmektedirler. İkamet başvurusun da bulunan yabancının taşınmaz konut üzerin de payı yoksa yabancı bu taşınmazı sadece maddi imkânın tespitinde dayanak olarak kullanabilir.  Aile mensupları, başvuru sahibinin eşi, ergin olmayan çocuğu ve bağımlı ergin çocuklarını ifade eder.

Taşınmazı Olanların İkamet İzninde İstenilen Evraklar

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Taşınmaz konutun yabancıya ait olduğunu gösteren resmi belge ((Tapu)
 • Geçerli bir sağlık sigortası

bilim-amacli-turistik-ikamet-izni

Bilimsel Araştırma Maksadıyla Türkiye’de Turistik ikamet İzni Alacak Yabancılar

Bu maksatla ikamet izni talebi olan yabancı uyrukluların bilimsel araştırma iznine tabi olması durumunda bilimsel araştırmaya konu olan ilgili kurum ya da kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Enerji Bakanlığı vb.) izin belgesi almalıdırlar. İzne tabi olunmaması durumunda araştırma hususuna dair beyan sunmaları talep edilmektedir. Bu amaçla Türkiye’ye gelecek olan yabancı uyruklulara ikamet izni verilebilmesi için, ülkeye giriş yapabilmek için alınacak olan vizenin ‘Bilimsel Araştırma’ amacıyla alınması gerekmektedir. Göç idaresi gerekli gördüğün de yabancının yaptığı araştırmanın konusunu ve planını gösteren bilgi belge isteyebilir.

Hizmet İçi Eğitim Programına Katılmak Amacıyla Türkiye’de Turistik İkamet İzni Alacak Yabancılar

Hizmet içi eğitim programına katılma maksadıyla verilecek olan ikamet izinlerinde, hizmet içi eğitimi sağlayan kurum ya da kuruluşun sunduğu eğitimin nasıl bir içeriğe sahip olduğu, eğitimin yeri, eğitimin ne kadar süre devam edeceği gibi bilgiler ve belgelere dayanarak programın süresi için düzenlenmektedir.

İstenilen Evraklar

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Geçerli bir sağlık sigortası
 • Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge
 • Hizmet içi eğitim alacak kişi on sekiz yaşından küçük ise yasal velisinden alınacak muvafakat name ve bu muvafakat name de belirtilecek Türkiye’de ki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından taahhütname olmalıdır.

ticari-amacli-turkiye-de-bulunan-yabancilar

Türkiye’de Ticari Bağlantı Ya Da İş Kuracak Olan Yabancı Uyruklular;

Türkiye’de iş kuracak olan ya da ticari bağlantısı olan yabancı uyruklu kişinin ikamet etme isteği üç aydan fazla ise bu ticari bağlantı da olduğu ve iletişim içinde bulunduğu kişiden davetiye veya geçerli resmi belgeler istenebilir.

Ticari Bağlantılı Turistik İkamet İzni İstenilen Belgeler

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Geçerli bir sağlık sigortası
 • İdarenin talep etmesi halinde yabancının temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davetiye mektubu veya benzeri belgeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu bazı anlaşmalar yoluyla ya da öğrenci değişim programları yoluyla veya buna benzer amaçla Türkiye’ye gelecek olan ve turistik ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklular;

Bu amaç kapsamında ikamet izni talebi olan yabancı uyrukluların ilgili kurumlardan alacağı bilgi ve belgeleri ikamet izni başvurusunda sunması istenecektir. Yabancının ikamet izni için istediği süre, alınacak eğitimin ya da benzeri amacın süresini geçemez. Öğrenci değişim programıyla (Mevlana, Erasmus, Farabi vb.)  Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren 3 ay süresi içinde genel sağlık sigortası talebi olanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmeyecektir. Fakat kayıt tarihinden itibaren 3 ay süresi içinde başvuru yapmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerden özel sağlık sigortası yapmaları istenecektir.

erasmus-amacli-turistik-ikamet izni

Öğrenci Değişim amacı (ERASMUS) veya Başka Amaçla Gelecek Olanlardan İstenecek Belgeler

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Geçerli bir sağlık sigortası
 • Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi
 • Eğitim alacak yabancının on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat name ile muvafakat namede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

turistik-amacla-turkiye-de-kalacak-yabancilar

Turistik Amaçla Türkiye’de Kalacak Yabancılar

Turistik ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ de nerede, ne süre kadar ve ne zaman kalacağına dair seyahat planının belgelendirilip teslimi istenir. Gerekli görüldüğü taktirde yabancı uyruklu kişilerden ek belge ve bilgiler istenebilir.

Turistik amaçla Türkiye’ kalacak yabancılar Türkiye’de ikamet edecekleri adresleri belirtmeleri ve noter onaylı kontrat hazırlamaları gerekecektir.

Turistik İkamet İzni Gerekli Belgeler;

 • Yabancını İmzası olan İkamet izni ilk başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi ( En az bir yıl süresi olmalı)
 • Dört adet biyometrik resim
 • Geçerli bir sağlık sigortası
 • Türkiye’de ikamet edeceği ikametgah belgesi yada kira kontratı(Noter tasdikli)
 • Vize, Vergi ve Harç Dekont(İkamet izni başvuru formu üzerinde ön görülen ödemelerin vergi dairesi dekontları)

ÖNEMLİ:  Göç idaresi yabancıdan  destekleyici belge isteme hakkına sahiptir.

tedavi-amacli-turistik-ikamet-iznalacaklar

Türkiye’de Tedavi Amaçlı Turistik İkamet Alacak Yabancılar

Türkiye’de tedavi amacıyla ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişinin kamu sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir hastalığının olmaması gerekir. Tedavi amaçlı gelen yabancının ikamet başvurusu sırasın da kamu ya da özel hastanelere kabul edilmeleri şartı istenir. Bu ikamet türünden ikamet etmek yabancının genel sağlık sigortası yok ise tedavi masraflarını ödeyebileceklerine dair resmi belge istenir. Yabancının istediği ikamet izin süresi uygun olan süre için düzenlenir. Ancak yabancının tedavi masraflarının kamuya ait kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı beyan edilmişse geçerli bir sağlık sigortası ya da maddi imkânın tespiti şartı aranmaz. Gerektiğin de yabancının tedavi gördüğü özel hastaneden ya da masraflarının karşılandığı kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisiyle ilgili bilgi ve belge istenebilir.

Türkiye’ye tedavi olmak için gelen yabancının yanın da refakatçi olarak gelmek isteyen kişiler ikamet izinlerinden biri ile ülke de kalabilirler.

Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen yabancının refakatçi statüsüyle yanına en fazla iki daha getirebilme izni vardır. Gelecek refakatçilerden sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

Tedavi Amaçlı Turistik İkamet İzni İstenen Belgeler;

 • Tedavi amaçlı ikamet izin başvurusu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen kimliğin fotokopisi
 • 4 Adet beyaz fonlu biyometrik fotoğraf
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Yabancının tedavi gördüğü hastaneden giriş kaydına ilişkin belge ve başhekim ve tedaviyi yapan hekimin kaşe, mühür ve imzasının bulunduğu belge.

Aile İkamet İzni Şartlarının Kaybedilmesi Durumunda Kısa Dönem Turistik İkamet İznine Transfer Edilecek Olan Yabancı Uyruklular.

Aile ikameti ile Türkiye’de en az üç yıl kalmış olan yabancı uyruklu kişinin on sekiz yaşını doldurmuş olması, Türk Vatandaşı ile evliyken üç yıl ikamet eden yabancının boşanması ( ikamet süresinde aile içi şiddet gördüğünü ispat eden yabancı hariç) , destekleyicisi tarafından Türkiye’den aile ikameti alan yabancıdan süre şartı istenmeden kısa dönem turistik ikamet iznine geçiş yapabilirler.

Talep Edilen Belgeler;

 • Daha önceki ikametin aslı
 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Boşanmaya dair mahkeme kararı
 • Destekleyicinin ölüm belgesi. Belgenin yurt dışından alınmış olması halin de Türkçe tercümesi ve Apostil şerhi istenir. Ancak belge alınan ülke Türkiye ile Apostil anlaşması taraflarından değil ise belge yabancının konsolosluğu tarafından onay almalıdır.

adli-makamlar-kararinca-alinan-turistik-ikamet-izniAdli, İdari Makamların Talebi Ya da Kararına Bağlı Şekilde Türkiye’de Kalması Gerekli Olan Yabancılar

Yabancıya ait ikamet izinlerinin süresi adli ya da idari makamın kararının ve talebinin isteği esas alınarak düzenlenir ve yabancıdan geçerli bir sağlık sigortası ile maddi imkân şartları istenmeyebilir.

Adli ya da idari makamların kalmasını istediği yabancı uyruklu kişinin kalmasını gerektiğine dair imzalı resmi belge istenir.

tomer-turkce-ogrenme-amacli-ikametTürkçe Öğrenme Kurslarına Dahil Olacak Yabancılar

Türkiye’ye Türkçe öğrenmek amacıyla TÖMER için gelmek isteyen ve bu ikamet türünden izin almak isteyen yabancılar dil kursu vermeye yetkisi olan bir kuruma kayıt yaptırdığına dair imzalı belge istenir. Türkçe öğrenmek isteyen yabancıya bu ikamet türünden en fazla iki defa ikamet izni verilebilir. Yabancının kayıt olunan kurs süresi bir yıldan az olursa talep edilen ikamet süresi de ancak bir yıl olacaktır.

Türkçe öğrenme kursunun Milli Eğitim Bakanlığından izinli olması zorunludur. Türkçe öğrenim kursuna kayıt yaptıran yabancı uyruklu kişi kursa başlama ve kursa devam durumunu il müdürlüğüne bildirmelidir.

Türkiye’de Yükseköğrenimini Bitiren Yabancı Uyruklulardan Mezuniyet Tarihinden İtibaren 6 ay İçerisinde Müracaat Gerçekleştirenler

Türkiye’de yükseköğrenim görüp öğrenci ikameti ile kalan yabancı uyruklu kişiler mezuniyet tarihinden en geç altı ay için de başka bir ikamet türü için başvuruda bulunabilirler. Başvurulan ikamet izin süresi bir defalığına en fazla bir yıl izin verilir. Yabancının talep ettiği ikamet izni için oluşan gerekçelerin göz önün de bulundurulması ile birlikte ilgili kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak ayrıca değerlendirilir.

Talep Edilen Evraklar;

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport ya da pasaport yerine kullanılan kimliğin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet resim
 • Yabancının kalacağı süre de kendini geçindireceğine dair gelir beyanı
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Kamu kurumları vasıtasıyla Türkiye’de araştırma, eğitim, staj ve kurslara dahil olacak yabancı uyruklular

BU sebeple ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişinin talep ettiği ikamet süresi bir yıldan fazla olamaz. İkamet talep eden yabancının barınma, yeme içme ya da sağlığa ait giderleri staj veya eğitim başvurusunda bulunduğu ilgili kamu kurumunca karşılanacak ise yabancıdan maddi imkân tespiti ile sağlık sigortası şartı istenmeyecektir. Ancak bu kamu kurumlarından yetkili makamın bilgi ve belge isteme hakkı vardır.

Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirecek olanlar ve bu kişilerin yabancı uyruklu eşleri, kendisinin ve/veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı uyruklu çocukları

Türkiye’de çalışmayan yabancılar 6735 sayılı Uluslararası iş gücü kanunu ve 6458 sayılı yabancıları koruma kanununa dayanarak Bakanlığın izni şartıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak yabancının teşvik edilmesi amacıyla bu ikamet türünden izin alabilirler.

Yabancı bu ikamet izni türüyle kendisine, yabancı olan eşine, kendisinin ve yabancı eşinin reşit olmamış çocuklarına ikamet izni çıkartabilir.

Bu ikamet izninden yararlanmak isteyen yabancı izin süresinin sadece beş yıllık olacağını da göz önün de bulundurmalıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Yabancı Uyruklular

Kuzey Kıbrıs Vatandaşı olan yabancı uyruklu kişilere bu ikamet iznin de en fazla beş yıllık ikamet edebilme süresi tanınır.

Kısa Dönem Turistik İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem turistik ikamet izinleri, Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu kararı ile ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği yönün de yatırım gerçekleştirecek olan yabancı uyruklu kişi ve yabancı uyruklu eşine, kendisinin ve/veya eşinin reşit olmayan ya da insani bakıma muhtaç yabancı uyruklu çocukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyruklulara beş yıllık ikamet izni süresi verilebilir. Şartları bu kategoride olmayan yabancılara ise her seferinde 2’şer yıllık sürelerle düzenlenen kısa dönem turistik ikamet izni verilir.

Eğitim amacıyla ikamet izni isteyen yabancılara eğitim sürelerini aşmaması şartıyla ve Türkiye’de yükseköğrenimini bitiren yabancı uyruklulardan mezuniyet oldukları tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaat edenlere bir yıllık süreyle kısa dönem turistik ikamet izni verilmektedir.

Kısa dönem turistik İkamet İzni Şartları

Kısa dönem turistik ikamet izni talebin de bulunan yabancı uyruklu kişi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32. Maddesindeki şartları sağlaması zorunludur. Buna şartlar;

 1. Yabancının Türkiye’de ki kalış amacını destekleyen belge ve bilgilerin ibrazı,
 2. Türkiye’ye girişi yasak olup kabul edilemez yolcu statüsü taşımamalı,
 3. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde barınma şartlarını sağlayabilmesi
 4. Yetkili makamların ihtiyaç görmesi durumunda yabancı vatandaşı olduğu ülkeden ya da yasal ikamette bulunduğu ülkeden adli sicil belgesi sunmak zorundadır.
 5. Yabancı Türkiye’de ikamet edeceği adresi resmi bir şekilde belgelendirmelidir.

Kısa dönem turistik İkamet İzni Talebinin Reddedilmesi, İptali ya da Uzatılmamasının Sebepleri

 1. Yabancının aldığı İkamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının anlaşılması,
 2. Yabancı uyruklu kişi hakkında geçerli bir sınır dışı etme kararının ya da ülkeye giriş yasağı kararının olması,
 3. Yurt dışında ki yasal izin verilen kalış süresini aşarak ihlale düşülmüş olması, durumlarında kısa dönem turistik ikamet izni verilmemektedir. Verilmiş olan izinler iptal edilir. Süresi tamamlananlar uzatılmaz.
 4. Yabancı ikamet talebinde bulunduğu sırada istenilen şartlardan birini yerine getiremez ise

TURİSTİK İKAMET İZNİ NASIL ALINIR MERAK ETTİKLERİNİZ KONUSUNDA YORUM EKLEYEBİLİRSİNİZ.sik-sorulan-sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni başvurusu esnasında 2 yıllık ikamet izni talebi yapılmak isteniyor, ancak sağlık sigortaları 1 yıl geçerli, bu durumda ne yapılmalıdır?

Kısa dönem turistik ikamet izni başvurusunda kullanılacak olan sağlık sigortasının, sigorta şirketi tarafından 1+1 şeklinde yapılması durumunda 2 yıllık ikamet izni talebinde bulunmak mümkündür. Diğer bir durum ise 2 yıllık Genel Sağlık Sigortası yaptırılarak, 2 yıllık kısa dönem turistik ikamet izni başvurusu yapılabilir.

 1. İkamet değerlendirme sürecindeyken ne kadar süre yurt dışına çıkış yapabilirim?

Yasal izin süresi on beş gündür.

 1. İl göç idaresi müdürlükleri adres ve telefon bilgilerine nereden ulaşabilirim?

81 ildeki il göç idaresi müdürlükleri adres ve telefon bilgileri Göç İdaresi Müdürlüğü resmi web sitesinde yer almaktadır. Aynı zamanda sitemiz üzerinde bulunan Göç İdaresi İletişim Bilgileri isimli yazımızdan bu bilgilere erişebilirsiniz.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra 90 günlük değerlendirme süreci içerisindeyken yurtdışına çıkış gerçekleştirilebilir mi?

İlgili müracaat belgesi ve harç makbuzunun onaylı bir örneğiyle birlikte yabancı uyruklu kişilere her seferinde 15 gün içinde dönmek koşuluyla çoklu giriş – çıkış hakkı sağlar.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni değerlendirme sürecinde 15 günden daha fazla yurtdışında kalınması durumunda ne gibi bir yaptırım uygulanacaktır?

Yabancı uyruklu kişi ikamet izni değerlendirme süreci içerisinde tek seferde 15 günü aşacak biçimde yurt dışında kalırsa, vize genel hükümlerine göre işlem gerçekleştirilir. 10. Madde uyarınca yüz seksen gün içerisinde 90 gün yurtdışında kalma hükmü saklı tutulmaktadır.

 1. Eksik belgelerin tamamlanması için kaç gün süre verilmektedir?

Başvuru işleminin gerçekleşmesinden sonra eksik olan belgelerin tamamlanması için verilen süre 30 gündür. Eksik belgelerin belirtilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde yabancının başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 1. Geçerlilik süresi son eren bir pasaportla kısa dönem turistik ikamet izni başvurusu yapılabilir mi?

İkamet izni başvurusu yapacak olan yabancı uyruklu kişinin, talep ettiği ikamet izin süresinden 60 gün daha uzun süreye sahip pasaportu veya pasaport yerine geçecek bir belgeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle geçerlilik süresi sona ermiş olan bir pasaportla ikamet iznine başvurulamaz. E-ikamet sistemi üzerinden süresi dolmuş olan pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Burada geçerlilik süresine yeni alınacak olan pasaportun geçerlilik süresi yazılabilir. Fakat, yabancı uyruklu kişinin ikamet izni başvurusu değerlendirilirken talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaportu veya pasaport yerine geçen belgesi olma şartı aranacaktır.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni alabilmek için yabancı uyruklu kişinin bankada ne kadar parası olmalıdır?

Kısa dönem turistik ve öğrenci ikamet izni başvurularında idare tarafından bilgi ve belge talebi olmadığı sürece yabancı uyruklu kişinin beyanı esas alınır. Aile ikamet izni başvurularında destekleyici olan kişinin, toplam miktarı asgari ücretin altında olmamak kaydıyla ailede bulunan fert başına asgari ücretin üçte birinden düşük olmayan gelire sahip olması şartı aranmaktadır. Uzun dönem ikamet izinlerinde ise yeterli ve düzenli bir gelire sahip olma koşulu aranır. Yeterli ve düzenli bir gelir tespiti için aylık asgari ücret tutarı kadar gelir kabul edilebileceği gibi, gelir getiren bir taşınmazın olması, banka hesabında Türkiye’de geçimini sağlamaya yetecek kanaati oluşturan bir paranın olması benzeri durumlar kabul edilir.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni başvuruları sonuçlanma süresi ne kadardır?

İkamet izni başvurusu, başvurunun işleme konuşmasından itibaren en geç 90 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. 90 günlük süre, yabancı uyruklu kişiye ait bilgi ve belgelerin yetkili makamlara tam olarak tesliminden itibaren başlayacaktır. Sürenin uzaması durumlarında yabancı uyruklu kişiye bilgi verilir.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni başvurusunda yetkili makamlar tarafından maddi gelir tespiti için hangi belgeler istenmektedir?

Emekli aylığı tahsis belgesi, emekli tanıtım kartı, uluslararası kredi kartı, banka hesap cüzdanı, üzerinde haciz olmadığına dair güncel onaylı bir gelir belgesi, kaşe ve imzalı şirket yazısı, banka mevduat gelirini gösterir belge, Türkiye’de kalacağı süre içerisinde bankada tutulacak meblağı gösteren belge, kira geliri elde ediyor ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmamak şartıyla kira kontratı, serbest meslekle uğraşanlar için; ortağı veya sahibi olduğu şirketin vergi levhasının fotokopisi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, son 3 yıllık döneme ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavirlikten onaylanmış gelir tablosu ve bilanço, esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesi veya faaliyet belgesi, cari yıl mizanı gibi belgeler istenebilir. Gelir beyanını gösterecek olan belgenin yurt dışından alınması durumunda yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesi noterden onaylatılmalıdır.

 1. Kısa dönem turistik ikamet izni başvurularında pasaport süresi ne kadar olmalıdır?

İkamet izni başvurularında talep edilecek olan süreden en az 60 gün daha fazla süreli pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesine sahip olmanız gerekmektedir.

 1. Kısa dönem turistik oturma iznimi yenilemeye çalışırken pandemi sebebiyle kaçak duruma düştüm. Şimdi ne yapmalıyım?

Kaçak duruma düşüldüyse eğer cezanızı ödeyerek ülkeden çıkış yapmalısınız.  180 gün süresinden sonra tekrar ikamet başvurusun da bulunabilirsiniz.

Turistik İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir