vatandaslik basvuru

Türkiye’ de Yabancı Çalışma izni 2022 yılında vergi ve Kart ücretlerinde artışlar oldu ve bazı yeni düzenlemeler getirildi. Türkiye’ de Çalışma izni başvurularının en çok onaylanmama nedenleri arasında gelir gider dengelerinin düzenli dağılımı yapılmadığından kaynaklamaktadır. Yabancının çalışacağı ortamda bir takım şartların tamamlanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için 0312 429 0312 iletişim numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bakanlığı tarafından 6735 sayılı İş Gücü Kanununa göre resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’ de çalışma ve ikamet hakkı veren resmi bir belgedir. Çalışmak isteyen yabancı ve yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren ilgili kanunun belirlediği değerlendirme kriterlerini taşıdıklarını ispat ederek bu izin belgesini almak zorundadırlar.

Türkiye’ de Yabancı Çalışma İzni Türleri 2022

 • Süreli çalışma izni
 • Süresiz çalışma izni
 • Bağımsız çalışma izni
 • Turkuaz kart

Bu belirtilen Türkiye’ de Yabancı çalışma izni türleri 2022 yılında önceki yıllarda olduğu gibi Yabancı vatandaşının yurt içinden ve yurt dışından başvuru hakkı vardır. Ancak takip edilecek prosedürler farklılık göstermektedir. Yurt içi ilk ve uzatma izni başvurusu, yurtdışı çalışma vizesi başvurusu şeklindedir.

Yabancı vatandaşları Türkiye’ de çalışma izni başvurusunda bulunurken kanunun sadece Türk Vatandaşlarının çalışmasına izin verdiği çalışma alanlarına başvuramazlar. Ayrıca yabancı vatandaşı çalışma izninin de harç ödeme bedellerine tabii olduğunu da bilmelidir.

Türkiye’ de Yabancıların Süreli Çalışma İzinleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancı vatandaşına, taraflar arasında imzalanan iş veya hizmet sözleşmesinin süresini geçirmemek koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla yabancının ilk başvurusun da Türkiye’ de Yabancıların en çok bir yıl süreli çalışma izni türüdür.

Yani süreli çalışma izni yabancı vatandaşına belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak şartıyla verilmektedir.

Ayrıca Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da; yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları şartı ile Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir. Bu en az beş yıllık kanuni ve kesintisiz ikamet koşulunun yerine getirildiği yabancının emniyet makamlarından alacağı belge ile kanıtlanır. Alınan bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma Bakanlığına süreli çalışma izni başvurusu sırasında sunulacaktır.

Ayrıca Türkiye’ de Yabancıların süreli çalışan yabancının süre bitiminden sonra aynı iş yerinde ve aynı iş kolunda çalışması şartı ile ilk yıl için iki yıllık uzatma başvurusu hakkı, daha sonra ki yıllar için de üç yıllık uzatma hakkı verilmektedir.

Türkiye’ de Yabancıların Süresiz Çalışma İzinleri 2022

Türkiye’ de Yabancıların süresiz çalışma izinleri 2022 yılında önceki yıllarda olduğu gibi en az sekiz yıllık çalışma izni bulunan ve toplam da altı yıllık kanuni çalışması olan yabancı uyruklu kişiler ilgili mercilerin de uygun görmesi durumunda süresiz çalışma iznine başvura da bulunabilirler.

Yabancı bu sekiz yıllık süre ve altı yıllık kanuni çalıma sürelerini emniyet makamlarından alacağı belge ile kanıtlayacaktır. .Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancının kesinlikle süresiz çalışma izni alabileceği anlamına gelmemektedir, son karar Çalışma Bakanlığınındır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, Türk Vatandaşlarına tanınan bazı özel haklar hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Türkiye’ de Yabancıların çalışma Başvuru İşlemi

Bağımsız çalışma izni; yabancıların, Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir. Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenir.

Yabancı vatandaşının kuracağı iş kolunun İstihdam üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz edecektir. Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma Bakanlığına gönderilecektir. Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Bakanlığa iletilmesi istenebilir. Bağımsız çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni müracaat belgesi, verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Bakanlığa ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir. Yabancıya bağımsız çalışma izni verilmemesi halinde, ticaret sicil kayıtlarını tutan makama ve yabancının Türkiye’ de ki durumunun ikamet izni açısından değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde yabancının izinsiz ikametinin önlenmesi amacıyla Bakanlıkça emniyet makamlarına bilgi verilir.

Türkiye’ de Turkuaz Kart 

Türkiye’ de Turkuaz Kart Yabancı uyruklu kişinin, eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’ de ki iş faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre verilir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.  Geçiş süresi demek Çalışma Bakanlığının, işveren veya yabancı tarafından yürütülen iş faaliyetlerinde istenilen talepleri yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi için uygulanmaktadır. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılmalıdır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. Bu sebeple bu geçiş süresinin zamanının takibi dikkatli bir şekil de yapılmalıdır.

Yabancının, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Türkiye’ de Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan da yararlanabilmektedir.

Bu uygulamada; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Türkiye’ de Yabancıların Yurt İçi Çalışma İzni Başvuru Kategorisi

Türkiye’ de Yabancıların yurt içi çalışma izni başvuru kategorisinde Yabancını toplam süresi en az 6 ay olan ve geçerliliği devam eden ikamet izni belgesine sahibi olması gereklidir.

Başvurularda ilk adım yabancı uyruklu kişi ve işveren arasında imzalanacak bir iş sözleşmesi olmasıdır. İşveren e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturacaktır. E-imzası olmayan İşveren e-imzayı Bilgi Teknolojileri Kurumunun yetkilendirdiği kurumlardan temin edebilir.

İşveren, Çalışma Bakanlığının resmi internet sitesinden “Başvuru Yap” menüsüne girerek “Yurt İçi Başvuru” sekmesinden istenen bilgi ve belgeleri dolduracak ve sisteme yükleyecektir. Daha sonra işveren e-imzası ile onaylayarak başvuruyu tamamlayacaktır.

İşveren başvurusunun değerlendirme sürecini “ Başvuru Takip Menüsü” den takip edebilecektir.

Çalışma izni Başvurusu Çalışma Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde işverene bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılacaktır.

Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT Kargo ile işyeri adresine gönderilecektir.

Yabancı vatandaşını çalıştıracak olan işveren PTT Kargo Takip sistemi üzerinden çalışma izni başvuru numarasının önüne 268004 sayısını ekleyerek elde edeceğiniz 13 haneli barkod numarası ile gönderi takibini yapabilecektir.

Ayrıca sigorta primlerinde esas alınacak tutar yabancının çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamaz.

Yabancıların Yurt Dışından Türkiye Çalışma Vizesi Başvurusu

Yabancıların yurt dışından Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için Türkiye dış temsilciliği (Konsolosluk, yetkili başvuru merkezleri) randevu almanız gerekecektir. Randevusuz başvurular kabul edilmemektedir. Randevular E-Konsolosluk Randevu adresinden alınır. Yabancıların Yurt dışından Türkiye Çalışma vizesi başvurusunda bulunacak olan Yabancı vatandaşı ilk olarak çalışacağı iş yeri ile iş sözleşmesi imzalayacaktır. Daha sonra yabancı uyruklu kişi bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliğine Türkiye çalışma vizesi başvurusunda bulunacaktır. Başvuruda bulunduğu Türk Büyükelçiliği Yabancıya 16 haneli bir referans numarası verecektir. Bu referans numarasını alan Yabancı bu numarayı Türkiye’ de ki işverenine gönderecektir.

İşveren e-devlet üzerinden Yabancıların Çalışma İzni sisteminde e-imzası ile işyeri kaydı oluşturacaktır. E-imzası olmayan İşveren e-imzayı Bilgi Teknolojileri Kurumunun yetkilendirdiği kurumlardan temin edebilir.

İşveren e-imzayı aldıktan sonra Çalışma Bakanlığının internet sitesinden başvuru yap menüsüne giriş yapmalıdır. Daha sonra buradan yurtdışı başvuru sekmesine yönlendirileceksiniz. Buradan da yabancının verdiği referans numarasını, talep edilen bilgi ve belgeleri dolduracak ve sisteme yüklemesini yapacaktır. En son olarak da e-imza ile başvuruyu onaylayacaktır.

Ancak bu işlemler yapılırken çalışma izni için istenen harç ödemeleri mutlaka yabancı Türkiye’ye giriş yapmadan ödenmiş olmalıdır. Aksi taktirde yabancının çalışma izni geçerlilik kazanamayacaktır.

Yabancının çalışma izni başvurusu Bakanlık tarafından olumlu değerlendirilmiş ise çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelleri yabancı vatandaşının işvereni tarafından Türkiye’ de ki yetkili bankalara ayrı olarak yatırılmalıdır. Daha sonra yabancının şahsen Türk Büyükelçiliğine giderek ücretini ödeyeceği çalışma vizesi alacaktır.

Son olarak da işveren yabancının Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 30 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesini yetkili makamlara iletmelidir.

Yabancı Çalışma İzni Değerlendirme Şartları

 1. Yabancı çalıştırmak istenilen işyerinde en az beş Türk vatandaşının çalışıyor olması gereklidir. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için istenir. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması halinde çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşının çalışıyor olması şartı aranacaktır.
 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
 4. Çalışma izni isteyen yabancı şirket ortağı ise, şirketteki sermaye payının 40.000 TL’den az olmamak üzere en az yüzde % 20 sine sahip olması gereklidir.
 5. İşveren tarafından yabancıya verilecek aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile aynı seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

– Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,

– Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

– Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

–  Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,

– Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gereklidir.

 1. Bünyelerinde;

– İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,

– Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı tesislerin,

– En az yirmi 20 Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,

– Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

 1. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 Türk vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı çalıştırmaya ilişkin şartı istenmemektedir.
 2. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde şartlar istenmemektedir.
 3. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2’nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.
 4. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Türkiye’ de İstisnai Çalışma İzni Alabilecek Yabancılar

Bazı istisnai durumları bulunan yabancı vatandaşları çalışma izni şartlarını taşımıyor olsa dahi çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları bu kapsamda olan yabancılar resmi makamlardan alınacak belgelerle bu durumu kanıtlamak zorundadır. Bu istisnalar şöyledir;

– Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

– En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar,

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

– Türk soyu uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

– İnsani düşünce çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

– İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

– Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Türkiye’ de Yabancıların Çalışma İzin Harçları 

Türkiye’ de ki 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kâğıt bedeli de tahsil edilir.

 • 1.386,20 TL. Süreli (1) Yıl. Kayıp Kart: 693,10 TL.
 • 2.772,40 TL. Süreli (2) Yıl. Kayıp Kart: 1.386,20 TL.
 • 4.158,60 TL. Süreli (3) Yıl. Kayıp Kart: 2.772,40 TL.
 • 5.544,80 TL. Süreli (4) Yıl. Kayıp Kart: 2.772,40 TL.
 • 6.931,00 TL. Süreli (5) Yıl. Kayıp Kart: 3.465,50 TL.

Değerli Defter kağıt bedeli 2022 yılı için 160,00 TL. ödenmektedir.

Çalışma İzin Harçları Ve Değerli Kâğıt Bedelinin Yatırılması

Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında, yabancının talebinin Çalışma Bakanlığınca uygun bulunan bulunmadı durumunda çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedelinin yetki verilen bankaların hesaplarına ayrı olacak şekilde yatırılması gereklidir. Bu ödemeler Bakanlık tarafından gönderilecek mesajdan sonra ödenmesi gereklidir.

Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlık tarafından görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığa ayrıca makbuz sunulmasına gerek yoktur.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili Türk temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra çalışma izin kartı Bakanlık tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye’ de Yabancıların Çalışma İzni Harç Bedeli 2022 Banka Şubeleri

Çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. Harç ve Kart ücreti ödemesi Çalışma Bakanlığının onayından sonra yatırılır. Çalışma İzni Harç Bedeli sayfamızda ödemelerden daha detaylı bahsettik. Türkiye’ de Yabancıların çalışma izni harç bedeli 2022 banka şubeleri ve ödeme kodları yer almaktadır.

Ödemeler aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla yatırılacaktır.

Önemli: Bu ödemeler yapılırken mutlaka Yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi taktir de bankalar tarafından ödeme alınmayacaktır.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:

– Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

ziraat-bankasi-yabanci-calisma-izni-harc-bedeli

– Türkiye Vakıflar Bankası

vakif-bankasi-yabanci-calisma-izni-harc-bedeli

– Türkiye Halk Bankası

halk-bank-yabanci-calisma-izni-harc-bedeli

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli değildir.

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Türkiye’ de Yabancı Uyruklu Kişilerin Yatırımları

Türkiye’ de yabancı uyruklu kişilerin yatırımları Türkiye’ye çok çeşitli faydalar sağlayabilir. Yabancı sermaye ile ülkeye yeni teknolojiler gelmiş olur, yeni istihdam alanları açılmış olur,  ülkede yaşayan kişilerin yaşam standardı yükseltilmiş olur.

Yatırım yapmak isteyen yabancı vatandaşının dikkat edeceği hususlar şunlardır;

 • Şirket ortağı olan yabancı kişinin toplam sermaye payından en az 398TL alıyor olması gerekir. Yabancının ortağı olduğu şirketin veya şubenin son yıl cirosunun en az 189,7 Milyon TL olması gerekmektedir.
 • Yabancının ortağı olduğu şirketin  veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
 • Ortağı olunan şirkette veya şubede son yıl içinde sigortalı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması durumunda, en az asgari sabit yatırım tutarının 63,0 Milyon Türk Lirası olması,
 • Merkez şirketin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması gereklidir.

Yabancı vatandaşının ortağı olduğu şirketin irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir yabancı çalıştırılmasına izin verilmektedir. Yabancı bu yetki belgesi ile  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Çalışma Bakanlığınca çalışma izni verilir.

Kilit Personel

Yabancı yatırım kapsamında Türkiye’ de Kurulu bulunan yabancı yatırım kapsamında ki bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeline kilit personel denilmektedir. Kilit personelin taşıması gereken özellikler şunlardır;

 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,
 • Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,
 • İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.

Yabancıların Türkiye’ de Şirket veya İşyeri Açması

Yabancıların Türkiye’ de şirket veya işyeri açması Türkiye’ de birlikte çalışacağı bir mali müşavir bulması ile mümkün olacaktır. İşyeri açacak olan yabancılar kendi ad ve hesaplarına çalışmak istemeleri durumunda, işyerlerinin ticaret sicil veya esnaf odası sicil gazetesinde yayımlanması ve vergi numarası alınmasını tamamlaması zorunludur.  Bu kayıtlardan sonra çalışma izni almak için Çalışma Bakanlığına başvuruda bulunacaklardır.

Bakanlık tarafından onay alan yabancılar çalışma izin belgeleriyle birlikte ilgili belediyelere başvuru yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edeceklerdir.

Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ve Geçici Koruma almış olan diğer yabancılarda Çalışma Bakanlığından çalışma izni alarak çalışabilirler.

Geçici koruma kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmak isteyen yabancılar da çalışma izni almak zorundadır. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken yabancının çalışma izninin bulunması koşulu aranılacaktır.

kacak-yabanci-calistirma-cezalari-2022

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları 2022 

Kaçak Yabancı çalıştırma cezaları 2022 yılında önceki yıllarda olduğu gibi çalıştırılan yabancılar ve işverenler ayrı olarak idari ceza yaptırımına tabi tutulurlar. Bu ceza tutarları her yıl yenilenmektedir. Bu cezalar şöyledir;

 • İzni olmadan çalıştırılan yabancı için işverene; 16.066 TL
 • İzni olmadan Bağımlı çalışan yabancı; 6.421 TL
 • İzni olmadan Bağımsız çalışan yabancı; 12.854 TL
 • Sigortasız çalıştırılan her bir yabancı için; 1.067 TL
Türkiye’ de Yabancı Çalışma İzni 2022

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir