Özbekistan vatandaşları için çalışma izni başvurusu

Özbekistan vatandaşları için çalışma izni 6735 sayılı uluslararası işgücü Kanunu’na dayanmaktadır. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında ki Kanuna göre, Türkiye’de yabancılara çalışma izni vermeye yetkili olan makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Özbekistan vatandaşları için Çalışma izni başvuruları, çalışmak isteyen Özbekistan vatandaşı tarafından Özbekistan’daki Türk temsilciliklerine şahsen, Özbekistan vatandaşını çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na önce internet üzerinden, daha sonra ise gerekli evrakı Bakanlığa iletmesiyle gerçekleştirilmektedir.

Özbekistan Vatandaşları için Çalışma İznini Nasıl Alınır?

Özbekistan vatandaşları, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, Özbekistan’daki Türk temsilciliklerine yapacaklardır. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini temsilciliğe ibraz edeceklerdir.

Çalışma izni başvurunun kabul görmesinden sonra Türk temsilciği tarafından Özbekistan vatandaşına bir referans numarası verilecektir. Özbekistan vatandaşı verilen referans numarasını Türkiye’deki işverene göndermelidir.

Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili, PTT’den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile internet üzerinden sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunacaktır.

Türkiye Dış temsilciliği kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

Özbekistan vatandaşının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Değerli okurlarımız için Yabancı çalışma izni nasıl alınır sayfamızı da ziyaret etmeleri önerilmektedir.

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU DETAYLARI

Özbekistan Vatandaşları için Çalışma İzni Yurtiçi Başvurusu

Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri bir yıllık yasal ikamet süresini doldurmadan çalışma izni başvurusu yapamaz. Diğer ikamet türlerinden biri ile kalan yabancı en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermeden Özbekistan vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler.

İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formunun ve dilekçenin 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilmesi gereklidir.

İlk Başvuruda Özbekistan Vatandaşından İstenen Belgeler

 1. Yurt içinden yapılacak başvurularda, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği
 1. Çalışma izni talebinde bulunan Özbekistan vatandaşının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, Özbekistan vatandaşının Özbekistan’daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur.
 2. Pasaport fotokopisi, Pasaportun Latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılı olması durumunda, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.
 3.  Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 4. Mesleki hizmetler çerçevesinde çalışma izni talep eden yabancının yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi

İlk Başvuruda İşverenden İstenen Belgeler

 1. Özbekistan Vatandaşı imzalı Çalışma izni müracaat dilekçesi
 2. Özbek personel müracaat formu
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, bilanço tablosu
 5. Özbek personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekâletnamesi
 6. Biyometrik özellikli 1 adet fotoğraf
 7. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası

Özbekistan Vatandaşları için Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Özbekistan vatandaşlarının Çalışma izninin uzatılması başvurusu, Özbek vatandaşı veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının ilk olarak internetten yapılması gereklidir.  İnternetten yapılan başvuru sistem tarafından kabul edildikten sonra onaylanmış ise çıktısı alınan barkotlu başvuru formu  yabancı ve işveren tarafından imzalanarak, istenilen diğer belgeler ile birlikte, onay tarihini takip eden 6 işgünü içinde, şahsen veya posta ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmelidir.

Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişe doğru 60 günlük süre içerisinde yapılması zorunludur. Uzatma başvurusu yapılacağı zaman çalışma izni süresi bitmiş ise en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilmektedir. Bu süreden sonra yapılan başvurular, ilk kez başvuru yapan yabancılara uygulanan şartlara tabidir.

Bir yıllık yasal çalışma izin süresinden sonra, yabancı aynı iş yeri ve aynı meslekte olması şartıyla, mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, yabancı aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan veya toplam sekiz senelik yasal çalışması olan Özbekistan vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Özbekistan Vatandaşları için Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İstenen Belgeler;

İlk başvurularda Özbekistan vatandaşından istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Pasaport fotokopisi
 2. Yabancının önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı
 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni
 4. Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 36. maddesine dayalı olarak alması gereken geçici üyelik belgesi

Özbekistan Vatandaşları için Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşverenden İstenen Belgeler;

İlk başvurularda işveren kurumdan istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Özbek Personel Çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.
 2. Özbek personel başvuru formu çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp bir nüsha olarak ÇSGB’ na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde, taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdinin de bulunmaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 4. İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge
 5. Özbek personel ve anılan personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi
 6. Özbek personeli bünyesinde istihdam eden kurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılan kişinin başvuruyu yapan işyerinde çalıştığını gösterir belge

Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlanacak?

Özbekistan vatandaşları için çalışma izni başvurusu sonuçlanan Özbekistan vatandaşına izin kararı  ilgili işverene e-posta yoluyla gönderilmektedir. Özbekistan’dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, Özbek vatandaşın, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gereklidir. Dış temsilcilikçe Özbek vatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmayacaktır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma İzninin Reddedilmesi

Özbek vatandaşları için çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek kararlara bağlıdır. Yabancının çalışma izni ret edilmiş ise karara karşı itirazı ilgili işveren tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılmalıdır. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Özbekistan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Yazı dolaşımı


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir